Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulaminy
Kontakt
 • Yeto Sp. z o.o. Serwis laptopów i komputerów Poznań. Serwis Lenovo, Dell, HP, Asus, Toshiba, Acer, MSI, Sony, Samsung, Xiaomi, Microsoft, Gigabyte, Razer, LG, Huawei, PEAQ. Sklep komputerowy: akcesoria, laptopy, zasilacze, baterie. Ul. Stablewskiego 3 60-224 Poznań (wjazd między garażami) lub od Łukaszewicza 44 (vis a vis Biedronki-parking) Od 10.30 do 19.30.
  NIP: 7792533766
 • E-mail:serwis@yeto.pl
 • Telefon732-900-555
 • Godziny działania sklepuZgłoszenia napraw domowych codziennie 10.30 - 19.30. Przyjęcia sprzętu w zakładzie od 10.30 do 19.30 Darmowy parking przed serwisem lub pod Biedronką na Łukaszewicza 44 vis a vis serwisu. Przyjmujemy także w weekendy po informacji telefonicznej

Regulaminy

Regulamin serwisu

Pozostawienie sprzętu w serwisie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 1. Każdy klient oddający sprzęt komputerowy lub komórkowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Serwis przyjmując sprzęt do naprawy wydaje pokwitowanie serwisowe. Wydanie sprzętu możliwe jest tylko i wyłącznie po okazaniu przez klienta tegoż pokwitowania i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W sytuacji braku pokwitowania, sprzęt można odebrać jedynie na podstawie dowodu tożsamości.
 3. Firma Yeto będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem tj.:
  • uszkodzenia powstałego w wyniku dokonywania przeróbek we własnym zakresie,
  • uszkodzeń mechanicznych,
  • uszkodzeń wynikłych z braku konserwacji sprzętu (np. zakurzone elementy),
  • losowych uszkodzeń nie zależnych od warunków eksploatacji (np. klęski żywiołowe).
 4. Firma Yeto nie przyjmuje reklamacji z usterkami niewymienionymi przez klientów lub uszkodzeń mechanicznych – po odejściu z kasy
 5. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu. Serwisy są realizowane w kolejności ich przyjęć.
 6. Za sprzęt pozostawiony w serwisie i nie odebrany w przeciągu 60 dni roboczych od dnia poinformowania przez serwis klienta jest pobierana opłata magazynowa w wysokości 5 zł za każdy dzień magazynowania.
 7. Po upływie 90 dni nieodebrany z serwisu sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do oddania nienaprawionego sprzętu o nieco innych objawach. Wynika to z faktu, iż aktualna usterka może mieć wpływ na dalszą pracę urządzenia.
 9. Wszystkie kwoty podawane przez serwisantów są kwotami brutto.
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się w sprzęcie na nośnikach informacji powierzonym serwisowi a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
 11. Oględziny sprzętu dotyczą wyłącznie usterki podanej przez klienta.
 12. Na wszelkie usługi serwis udziela 30 dniowej lub 90 dniowej gwarancji. Gwarancja ta nie dotyczy oprogramowania, w tym prawidłowego działania systemu operacyjnego będącego zainfekowanym przez wirusy oraz złośliwe oprogramowanie,  jak również w przypadku korzystania z nielegalnego oprogramowania.
 13. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 Dz. U Nr 02.101.926

Regulamin sklepu internetowego


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.

Centrum Informatyczne YETO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem www.yeto.pl, prowadzony jest przez Centrum Informatyczne Yeto. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną przez organ rejestrowy Minister Gospodarki w Centralna Ewidencja I Informacja O Działalności Gospodarczej nr NIP 717-169-64-20, nr Regon 361676344, posługującej się adresem poczty elektronicznej sklep@yeto.pl, która w niniejszym regulaminie jest określana również jako „Sklep”. 
Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin ten wchodzi w życie w dniu 25.12.2014 r.
Regulamin określa w szczególności:
a. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
b. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.
c. Tryb postępowania reklamacyjnego.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy YETO działający pod adresem www.yeto.pl służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych, nowych artykułów, za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w Sklepie internetowym YETO mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające aktywne konto poczty elektronicznej, które w niniejszym regulaminie są określane jako „Klient”. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.yeto.pl,  wybór formy płatności i odbioru lub wysyłki zamówienia oraz zaakceptowanie płatności za zamówienie. 
2.3. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
2.4.W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 
2.5. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 2.4 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Firmy), Firma dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w pkt 2.4 regulaminu.W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w pkt 2.4 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Firmy), Firma może anulować zamówienie w całości. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
2.6. Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
 
2.7. Sklep internetowy YETO przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.  
2.8. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
b. Procesor: 1 GHz
c. RAM: 1 GB pamięci RAM
d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
f. Sterowanie: klawiatura, mysz
g. Opcjonalnie: słuchawki
h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
i. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

2.9. Zamówienia w sklepie internetowym YETO są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego YETO obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym YETO są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Centrum Informatyczne YETO zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo od odstąpienia od umowy.
 
2.11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z pkt. 6.5.
 
2.12. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
2.13. Firma YETO prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży w postaci papierowego wydruku faktury VAT do paragonu lub wersji elektronicznej.  Dokument ten jest dołączany do wysyłanego towaru.
2.14. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest uprawniony przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji, na co Klient może wyrazić zgodę podczas składania zamówienia. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do wypełnienia ankiety.
2.15. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
2.16. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. W przypadku gdyby zakupiony Towar nie spełniał wymagań Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a. odbiór osobisty we wskazanym punkcie przez YETO (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia);
b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3.2. INTERSPORT Polska S.A. będzie dążył do realizacji złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień, konieczności kompletacji zamówienia składającego się z kilku produktów lub w razie wystąpienia szczególnych przypadków. W takich sytuacjach Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 
3.3. Gdy Klient dokonuje przedpłaty, zamówienie zostaje przekazane do realizacji, gdy na rachunek YETO wpłyną odpowiednie środki. W momencie przygotowania zamówienia do wysyłki, Klient otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki.
3.4. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić YETO. telefonicznie kontaktując się z obsługą sklepu internetowego YETO lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@yeto.pl

3.5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a, płatności za zamówione towary może zostać dokonana wyłącznie w formie przedpłaty.
 
3.6. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru we wskazanym punkcie jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia. Klient powinien odebrać towar przygotowany do odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.
 
3.7. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów operatorów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W takiej sytuacji Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3.8. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.yeto.pl pomiędzy Klientem a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.
W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie Klienta lub z powodu braku towaru.
 • Potwierdzenie złożenia zamówienia - W momencie wpłynięcia zamówienia do Klient, otrzymuje on informację potwierdzającą złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub punktu YETO w którym zamówienie zostanie odebrane.
 • Płatność przelewem lub kartą - W przypadku kiedy Klient wybrał płatność przelewem lub kartą kredytową, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie, czy nie.
 • Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne, Klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 • Częściowa kompletacja zamówienia/brak towaru - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku Klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Klienta zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie jego modyfikacji. W przypadku nie podjęcia przez Klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 7 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
 • Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz zawierający informacje o przesyłce.
 • Zamówienie gotowe do odbioru  - W momencie przygotowania towaru od odbioru w wybranym przez Klienta punkcie, Klient otrzymuje odpowiednie powiadomienie o możliwości odbioru towaru. Towar należy odebrać w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.
 • Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku wpłaty, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad (nie dotyczy produktów oznaczonych jako używane) W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 
4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas dostawy Klient powinien odesłać produkt na adres sklepu YETO widniejący na fakturze VAT informując o tym fakcie Sklep.  
4.3. Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji
 
4.4. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.
 
4.5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

5.1. YETO przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.
5.2. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”.
5.3. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),
b. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszą, lub Opera, Safari, Gogle Chrome w wersjach najnowszych,
c. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,
d. posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),
e. posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),
f. posiadanie prawidłowo zainstalowanego oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
5.4. YETO informuje, iż możliwe jest także posiadanie zainstalowanych innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu o którym mowa w pkt 5.3, jednakże w takiej sytuacji zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.
5.5. Zamawiający, zgodnie z art. 8 pkt 3 ppkt 1 b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zastrzeżeniem pkt. 6.2 niniejszej umowy. W celu odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. przy użyciu wzoru stanowiącego załącznik do tego regulaminu. Konsument zobowiązany jest wysłać w/w wypełnione oświadczenie na adres: eSklep YETO podany na fakturze lub email sklep@yeto.pl oraz dokonać zwrotu towaru do punktu pochodzenia (adres oddziału na fakturze).
6.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6.3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie do 14 dni, do punktu z którego towar pochodzi (adres oddziału na paragonie/fakturze). Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta.
6.4. Zwracane towary muszą być kompletne. W przypadku zwrotu towarów wchodzących w skład zestawów konieczny jest zwrot całego kompletnego zestawu. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6.5. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni. Co do sposobu, zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiej samej formy płatności, jaka została użyta w pierwotnej transakcji. W przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem (poprzez firmę kurierską) wykonanie przelewu nastąpi na wskazane przez Zamawiającego konto.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

7. OCHRONA DANYCH

7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez YETO (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 
7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
 
7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – YETO
 
7.4. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@yeto.pl
 
7.5. Klient może dopisać się do Newslettera YETO korzystając z formularza "Dopisz się" w stopce serwisu lub zaznaczając opcję "Dopisz mnie do newslettera" w formularzu rejestracji konta oraz składania zamówienia. Skorzystanie z opcji Newslettera oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez YETO zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od YETO i jej partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest YETO Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 

8. KODY RABATOWE

8.1. W czasie trwania akcji promocyjnej, po zapisaniu się do newslettera i potwierdzeniu subskrypcji, Klient otrzymuje na podany adres email kod rabatowy ważny przez 1 miesiąc, uprawniający do jednorazowej zniżki 5% na zakupy w sklepie internetowym.
8.2. Podanie niepoprawnych/błędnych danych podczas rejestracji do newslettera może skutkować anulowaniem zamówienia oraz unieważnieniem kodu.
 
8.3. Po utracie ważności kodu nie ma możliwości przedłużenia jego terminu ważności.
 
8.4. Kod ważny jest wyłącznie na zakupy w sklepie internetowym YETO

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Firma YETO zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego YETO, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego YETO,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już złożonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.
9.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Adres sklepu znajduje się na dokumencie zakupu. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient. 
9.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
9.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@yeto.pl
 


 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu